ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ. ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ

ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ. ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ

ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2021
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2020
Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Ν Eἰς τὸ ἔργον τῆς ΣΩΤΗΡΙΑΣ, τὸ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου καὶ ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων συντελούμενον εἰς τὴν ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ τοῦ Τρισυποσάτου ΘΕΟΥ, ἤτοι, τῆς μετὰ ΠΑΤΡΟΣ δι᾽ ΥΙΟΥ ἐν ΑΓΙῼ ΠΝΕΥΜΑΤΙ κατὰ Χάριν ΕΝΩΣΕΩΣ τῶν πιστῶν λο γικῶν κτισμά των, Ἀγγέλων καὶ Ἀνθρώπων, πρὸ Χριστοῦ καὶ μετὰ Χριστόν, καθότι «οἱ παν τα χοῦ τῆς οἰκουμέ νης πιστοί, καὶ ὄν τες καὶ γενόμενοι καὶ ἐσόμενοι.... καὶ οἱ πρὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ παρου σί ας εὐη ρεστηκό τες Ἓν Σῶμα εἰσι... Ὅτι κἀκεῖνοι τὸν Χριστὸν ᾔδε σαν» (Ἅγιος Ἰ. Χρυσόστομος, P.G. 62:75).
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2020
ΤΣΕΠΗΣ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2019
Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Ν Eἰς τὸν ΘΕΟΫΠΟΣΤΑΤΟΝ χαρακτῆρα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.
ΕΜΦΑΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 1925
ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ
Back to Top